ข้อตกลงการใช้งาน

สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยการเดินทาง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข เนื้อหา และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานการบริการต่าง ๆ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้อย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้งานหรือดำเนินการอย่างใดๆ บนเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ของเราได้กำหนดรายละเอียดที่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น หากคุณได้ใช้งานหรือดำเนินการอย่างใด ๆ บนเว็บไซต์นี้แล้วแสดงว่าคุณได้รับทราบ เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้แล้ว ดังนั้น หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของข้อตกลงการใช้งานนี้ เราแนะนำว่าโปรดยกเลิกการใช้งานทันที

ทั้งนี้ คำว่า “ของเรา” “ของบริษัท” “เรา” หรือ “บริษัทฯ” หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ซึ่งจดทะเบียนภายใต้ชื่อของ บริษัทเอดับเบิลยูพีเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดโดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคารซิตี้ลิงค์ เลขที่ 1091/335 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ส เป็นตัวกลางในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย อาทิ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยด้านการขยายระยะเวลารับประกันยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยในนามของบริษัทประกันภัย อาทิ การบริหารจัดการข้อมูลประกันภัย การให้บริการคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) การบริการงานชดเชยค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ อาทิ การให้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (Emergency Roadside Assistance) การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น ภายใต้ชื่อทางการค้า “อลิอันซ์พาร์ทเนอร์ส” หรือ “อลิอันซ์แอสซิสแทนซ์” หรือ “อลิอันซ์แคร์” หรือ “อลิอันซ์ทราเวล” หรือ “มอนเดียลแอสซิสแทนซ์” หรือ “อลิอันซ์ออโตโมทีฟ” ดังนั้น คำว่า “คุณ” หมายถึง ผู้เข้าถึงหรือผู้เข้าใช้เว็บไซต์นี้

การปรับปรุงข้อตกลงการใช้งาน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดอย่างใด ๆ (เรียกรวมว่า “การปรับปรุง”) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีเมื่อบริษัทฯ ได้แสดงข้อตกลงการใช้งานฉบับที่ผ่านการปรับปรุงนั้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น คุณรับทราบว่าคุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานนี้ตลอดระยะเวลาที่คุณเข้าถึงหรือเข้าใช้เว็บไซต์ และทุกครั้งที่คุณเข้าถึงหรือเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ แสดงว่าคุณได้รับทราบ เข้าใจ ยินยอม และตกลงยอมรับผลผูกพันกับข้อตกลงการใช้งานฉบับที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลานั้นอยู่เสมอ

ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด ต่อบรรกาความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

การสูญเสียโอกาสการใช้งาน การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายรับหรือรายได้ การสูญเสียกำไรหรือสัญญาต่าง ๆ การสูญเสียทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญหายของเงินออมที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียโอกาส การดำเนินคดีความใด ๆ หรือการสูญเสียที่เป็นตัวเงินใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าในลักษณะใด ความล่าช้าในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือการไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ หรือการจัดหาหรือการไม่สามารถจัดหาข้อมูล บริการ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาใด ๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีหรือที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์นี้ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้น หรือแม้ว่าจะสามารถคาดการณ์ถึงความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวได้ก็ตาม

บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล เนื้อหา รายละเอียด และแหล่งข้อมูลที่จัดให้มีไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลปัจจุบัน แม่นยำ และสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่รับประกันหรือรับรองถึงความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน ความแม่นยำ และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ในลักษณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ ว่า เนื้อหา รายละเอียด และแหล่งข้อมูลที่จัดให้มีไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตรงตามความต้องการหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ นอกจากนั้น บริษัทฯ ขอไม่รับประกัน ไม่ให้คำสัญญา และไม่ให้คำรับรองอย่างใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และไม่ทำให้บริษัทฯ เสียหาย จากการสูญเสียอันเนื่องมาจากความรับผิด การเรียกร้อง ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของตกลงการใช้งานนี้

คุกกี้

หากคุณได้เข้าถึงหรือเข้าใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ให้ถือว่าคุณได้ยินยอมให้มีการบันทึกการเข้าถึงหรือเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณ (คุกกี้) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและเพื่อให้เกิดการใช้งานเว็บไซต์ที่ง่ายขึ้น

ความสามารถในการเข้าใช้งาน

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการเข้าถึง การเข้าใช้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุณตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่จะหรืออาจจะเป็นการลดระดับการรักษาความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเป็นการอำนวยความสะดวกให้บุคคลที่สามสามารถกระทำการดังกล่าวได้ คุณจะไม่อำนวยความสะดวกหรือมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ขาดความเสถียร หรือก่อให้เกิดการปฏิเสธการให้บริการของเว็บไซต์

คุณยอมรับที่จะไม่เพิ่มเติมเนื้อหา หรือลิงก์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตลงในส่วนใดส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ มีความผิดทางในทางคดีอาญา คุณตกลงที่จะชดใช้ให้บริษัทฯ สำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หนี้สิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นอันเนื่องมจากการที่คุณใช้งานหรือแทรกแซงเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่คุณได้ดาวน์โหลด หรือพิมพ์เนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ แสดงว่าคุณตกลงที่จะไม่ใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ปรับแต่ง หรือบิดเบือนเนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดไม่ว่าในกรณีใด ๆ และ/หรือ เพื่อแสดงแหล่งที่มาซึ่งไม่ถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นใดที่ไม่ใช่จาก (https://allianz-assistance.co.th/travel/)

คุณยินยอมให้มีระบบป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันอย่างการติดไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ และ/หรือโค้ดที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงหรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ จากไวรัสใด ๆ หรือจากมัลแวร์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ข้อมูล หรือทรัพย์สินใด ๆ ของคุณ อันเนื่องมาจากการที่คุณได้เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือดาว์นโหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือได้รับใบอนุญาต (“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา”) เนื้อหานี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการออกแบบ เค้าโครง รูปแบบโดยรวม ลักษณะที่ปรากฏ เนื้อหา และกราฟิกต่าง ๆ ห้ามทำซ้ำโดยถือตามข้อกำหนดของประกาศลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานนี้ ไม่มีเนื้อหาใด ๆ ในข้อตกลงการใช้งานนี้ที่ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ แก่คุณให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นั้นจะอยู่ในขอบเขตอำนาจกฎหมายแห่งใดก็ตาม

ลิขสิทธิ์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของข้อมูล เนื้อหา และแนวคิดทั้งหมดบนเว็บไซต์ หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว และอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการนำไปใช้ หรือทำซ้ำ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือพยายามที่เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนข้อมูล เนื้อหา หรือแนวคิดใด ๆ บนเว็บไซต์ หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือเพื่อการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้งาน และ/หรือ การบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ลิงก์ในการเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจประกอบไปด้วยลิงก์ที่เข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งลิงก์เหล่านี้ได้ทำการจัดหามาไว้เพื่ออ้างอิงเป็นข้อมูลเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แหล่งข้อมูล หรือเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ การให้ความช่วยเหลือใด ๆ ของบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบร่วมกันกับบุคคลที่สามเหล่านั้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเนื้อหาของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แหล่งข้อมูล หรือเนื้อหาดังกล่าวได้ ในกรณีที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว เว็บไซต์เหล่านั้นอาจจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ ปรากฏอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ แนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมดก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ บริษัทฯ ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการตามประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกที่อยู่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเข้าถึงและใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การที่คุณเข้าถึงและใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แสดงว่าคุณได้ให้ความยินยอมให้มีการประมวลผลดังกล่าวแล้ว และคุณรับประกันว่าข้อมูลใด ๆ ที่ให้มาเป็นความจริงและถูกต้อง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โปรดไปที่ (https://allianz-assistance.co.th/travel/privacy-notice/)

ข้อตกลงการใช้งานทั่วไป

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานนี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดส่วนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือ การที่บริษัทฯ ไม่สามารถบังคับใช้สิทธิ์หรือขอรับการเยียวยาภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้หรือเงื่อนไขต่าง ๆ จะไม่ถือว่าบริษัทฯ สละการใช้สิทธิ์หรือขอรับการเยียวยาอย่างอื่นด้วย

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงการใช้งานนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย ทั้งนี้ หากถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ แล้วเกิดข้อความที่ขัดหรือแย้งกัน ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยในการตีความและบังคับใช้ บรรดาข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์ หรือข้อตกลงการใช้งานนี้ ให้ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย การดำเนินการทางกฎหมาย หรือการดำเนินการใด ๆ ระหว่างบริษัทฯ กับคุณ อันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์ หรือข้อตกลงการใช้งานนี้ให้มีการพิจารณาภายใต้ศาลของประเทศไทยเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ แม้ว่าไม่ได้แสดงไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงการใช้งานนี้

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ให้บริการ (ที่ถูกแต่งตั้งโดยบริษัทฯ) หน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯ ทั้งในและนอกประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจำเป็นสำหรับการให้บริการแก่คุณ หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการดังกล่าว

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ IP Address ของคุณให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกทราบ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่อช่วยวิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้เข้าชมและเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในทุกสถานการณ์ที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะขอให้คุณอนุญาตอย่างชัดเจนก่อนที่จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หากคุณได้เคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านี้แล้ว คุณสามารถยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณในอนาคตได้ตลอดเวลา

คุณสามารถศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของบริษัทฯ ได้ที่: (https://allianz-assistance.co.th/travel/privacy-notice/)

คุณรับทราบ เข้าใจ และยินยอมว่า คุณกำลังเข้าถึงหรือเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ และตกลงที่จะยอมรับและรับผิดชอบบรรดาความเสี่ยงเอง และภายใต้ดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเว็บไซต์นี้สามารถใช้งานและให้การบริการ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” โดยบริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับรอง การรับประกัน การสัญญา หรือจัดให้มีสิ่งรับประกันไม่ว่าในประเภทใด ๆ ดังนั้น ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเข้าถึงหรือเข้าใช้เว็บไซต์นี้ คุณควรทำการตรวจสอบความดสถานะความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง และใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบและสอบสวนของคุณเองเท่านั้น

วันที่ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 1 เมษายน.. 2565