คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลทั่วไป

เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ประกันการเดินทางก็สามารถทำให้เราอุ่นใจในส่วนนี้ได้ และในการยื่นขอวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศเชงเก้นนั้น จำเป็นจะต้องใช้ประกันการเดินทางประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย

ยังไม่มี บริษัทมีกรมธรรม์แบบรายเที่ยวที่มีความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน และกรมธรรม์แบบรายปีที่มีความคุ้มครองไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง 1 ครั้ง ซึ่งใน 1 ปี สามารถเดินทางกี่ครั้งก็ได้ โดยกรมธรรม์มีอายุ 1 ปี

ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันการเดินทาง

ได้ แต่ต้องแจ้งบริษัทให้ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ แต่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

แผนประกันภัยของบริษัท มี 2 แบบ
1. แผนท่องเที่ยว คุ้มครองอายุตั้งแต่ 6เดือน จนถึง 80 ปีบริบูรณ์
2. แผนนักเรียน คุ้มครองอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ จนถึง 49 ปีบริบูรณ์

จะสามารถยกเลิกและได้รับเงินคืนได้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านเพียงกรณีเดียวเท่านั้น โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูต และผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง กรณีอื่นๆจะไม่สามารถคืนเงินได้

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

จะได้รับความคุ้มครอง 50% ในกรณีของ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ของแผนประกันภัย ในส่วนของความคุ้มครองอื่น ๆ ได้เท่ากัน

ไม่คุ้มครอง จะต้องเป็นการรักษาพยาบาลโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น

ได้ หากการรักษาพยาบาลเป็นผลสืบเนื่องจากความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ(ต้องมีการรักษาที่ต่างประเทศก่อน) ภายใน 30 วันหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย วงเงินตามความคุ้มครองของแผนประกัน

ไม่มี แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรักษาจากการวินิจฉัยของแพทย์

ไม่ได้ นอกจากจะได้รับการตรวจรักษา มีรายการสั่งยาและใบรับรองการรักษาจากแพทย์

ค่ารักษาพยาบาลและค่าเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศไทย

ไม่คุ้มครองอาการที่เกี่ยวข้องกับฟัน ยกเว้นกรณีเกิดจากอุบัติเหตุแล้วทำให้ฟันหักและจำเป็นจะต้องรักษา

ได้ แต่จะไม่คุ้มครอง โรคที่เป็นอยู่หรือสภาวะอาการแทรกซ้อนของของโรคที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนเริ่มวันคุ้มครองตามกรมธรรม์

ค่าชดเชยการสูญเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศไทย

การเคลมค่าสินไหมทดแทน

หากเป็นผุ้ป่วยนอกต้องสำรองจ่ายก่อนและเก็บใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์ไว้ แต่ถ้าหากเป็นผู้ป่วยในให้ผู้เอาประกันภัยติดต่อมาทางฝ่าย Claim ประเทศไทย +66(0)2-305-8533

ไม่ได้

ไม่ได้ เพราะอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ให้ญาติ , บุคคลในครอบครัว , เพื่อนผู้ร่วมเดินทาง ติดต่อฝ่าย Claim ประเทศไทย +66(0)2-305-8533 โดยเร็วที่สุดเพื่อรับความช่วยเหลือและคำแนะนำในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ

ไม่พบคำถามที่ท่านสงสัย?

สอบถามเรา!

โทร : +66 (0) 2 305 8512

หรือ ส่งอีเมลหาเรา:

อีเมล : travelinsurance-TH@allianz.com