LOGO
TH | EN

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราใส่ใจถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) เป็นบริษัทในเครือ Allianz Partners Group ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางรถยนต์ในประเทศไทย รวมทั้งบริการอื่น ๆ แก่ผู้รับบริการ และลูกค้าของผู้รับบริการ การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกรวบรวม สาเหตุที่ดำเนินการรวบรวม และบุคคลที่เราทำการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูล กรุณาอ่านถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด

1. ใครคือผู้ควบคุมข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูลคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ควบคุมและรับผิดชอบในการเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลบนกระดาษหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

2. เราควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องใดบ้าง

เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณ ดังนี้

ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ (ผู้ขับขี่และผู้ประสานงานผู้ให้บริการ)

 • ชื่อและนามสกุลของผู้ใช้
 • หมายเลขติดต่อ
 • พิกัดของผู้ขับขี่
 • อีเมล
 • เลขที่อยู่ไอพี (IP Address)
 • การใช้งานของผู้ใช้ (User actions)
 • เซสชัน (Session)
 • แครช (Crash)
 • ประสิทธิภาพของระบบ
 • เออเรอร์ (Error)

ผู้ใช้พอร์ทัล

 • ชื่อและนามสกุลของผู้ใช้
 • หมายเลขติดต่อ
 • อีเมล
 • เลขที่อยู่ไอพี (IP Address)
 • การใช้งานของผู้ใช้ (User actions)
 • เซสชัน (Session)
 • แครช (Crash)
 • ประสิทธิภาพของระบบ
 • เออเรอร์ (Error)

3. เราจะรับและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

เราจะรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้กับเรา ภายใต้ข้อจำกัดทางสัญญาของข้อตกลงการให้บริการรถยกหรือบริการซ่อมแซมฉุกเฉินที่เราได้ทำไว้กับคุณ นายจ้างของคุณ หรือนิติบุคคลที่คุณสังกัด เพื่อให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการ

วัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐานทางกฎหมาย
ให้บริการรถยกหรือบริการซ่อมแซมฉุกเฉิน การปฏิบัติตามสัญญาหรือการยินยอมของคุณ

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับจากคุณ นายจ้างของคุณ หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่คุณสังกัด ที่ได้ทำข้อตกลงการให้บริการรถยกหรือบริการซ่อมแซมฉุกเฉินอื่น ๆ กับเรา ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง

4. ใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบ้าง

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลอย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม ดังนี้

 • หน่วยงานของรัฐ บริษัทในเครือ Allianz Group อื่น ๆ

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ประมวลผลข้อมูลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติของเรา ดังนี้

 • บริษัทในเครือ Allianz Group อื่น ๆ ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ ทนายความ นักประเมินความเสียหาย ช่างซ่อม ตัวแทนจำหน่าย และศูนย์ซ่อม และ
 • เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้งานด้านการตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

สุดท้ายนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่มีการพิจารณาปรับโครงสร้างหรือการปรับโครงสร้าง การควบรวม การขาย การร่วมทุน การโอน หรือการจัดการอื่น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของเรา (รวมถึงการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงใด ๆ และ
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายใด ๆ โดยหมายรวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้รับบริการ ของเราและ/หรือลูกค้าของผู้รับบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณจัดหาให้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลที่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกประมวลผลทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยโดยบุคคลที่สามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4 ข้างต้น โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางสัญญาเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยตามกฎหมายและข้อบังคับการป้องกันข้อมูลเสมอ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูล

6. คุณมีสิทธิ์ใดบ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือข้อบังคับ คุณมีสิทธิ์ที่จะ

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับคุณและเรียนรู้ที่มาของข้อมูล วัตถุประสงค์และจุดสิ้นสุดของการประมวลผลข้อมูล รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูล ตัวประมวลผลข้อมูล และบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูล
 • เพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลโดยความยินยอมของคุณ
 • ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องอยู่เสมอ
 • ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบันทึกของเรา ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นอีกต่อไป
 • จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ เช่น ในกรณีที่คุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในช่วงระยะเวลาที่เราดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องได้
 • ยื่นคำร้องเรียนถึงเราและ/หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดในหมวดที่ 9 ด้านล่าง โดยระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล บัญชีผู้รับบริการ และวัตถุประสงค์ที่ยื่น คำขอ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งคำขอเข้าถึงข้อมูลได้โดยกรอกแบบฟอร์มการขอเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง https://auto.mondial-assistance.co.th/privacy.php

7. คุณจะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือข้อบังคับ คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านหรือขอให้เราหยุดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณส่งคำขอดังกล่าวนี้ให้กับเรา เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับ

คุณสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เช่นเดียวกันกับสิทธิ์อื่น ๆ ของคุณ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 6 ข้างต้น

8. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าไร

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจำเป็น และเราจะเก็บรักษาข้อมูลตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

9. คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ [โทรศัพท์], อีเมล หรือข้อมูลติดต่อดังนี้

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

อีเมล: Dataprivacy-TH@allianz.com

10. เราปรับปรุงถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บ่อยแค่ไหน

เราตรวจสอบถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าถ้อยแถลงฉบับล่าสุดจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา https://auto.mondial-assistance.co.th/privacy.php และเราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบถึงคุณ ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563