LOGO
TH | EN

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่ ณ ชั้น 7 อาคารซิตี้ลิงค์ 1091/335 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (“เรา”, “บริษัทฯ”, “ของเรา”, “ของบริษัทฯ”) ในเครือกลุ่มอลิอันซ์ พาร์ทเนอร์ส เป็นตัวกลางในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และให้บริการแทนผู้รับประกันภัยต่างๆ การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการและประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และจะนำไปใช้หรือเปิดเผยแก่บุคคลใดบ้าง จึงขอให้ท่านได้โปรดอ่านประกาศฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

1. ผู้ควบคุมข้อมูลคือใคร?

ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งควบคุม และรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จึงถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง?

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับท่าน ดังนี้

 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่
 • เพศ
 • หมายเลขบัตรประจำตัว
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • ยี่ห้อของยานพาหนะ
 • ปีที่ผลิตยานพาหนะ
 • บันทึกเพิ่มเติม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผล “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” เกี่ยวกับท่าน อาทิ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตน สำหรับการติดตาม/วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

3. เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร?

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทฯ และที่บริษัทฯ ได้รับจากท่าน (ตามที่ได้ชี้แจงไว้ด้านล่างนี้) เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมิได้กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

วัตถุประสงค์ ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือไม่?
• การบริหารสัญญาให้บริการ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ • ไม่ต้องได้รับความยินยอม ไม่จำเป็น
• การบริหารจัดการติดตามให้ชำระหนี้ (debt recoveries) • ไม่ต้องได้รับความยินยอม
• การแจ้ง หรือการอนุญาตให้บริษัทในเครือกลุ่มอลิอันซ์ และบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายในการแจ้ง ให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าท่านอาจสนใจตามตัวเลือกกิจกรรมทางการตลาดของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกความสนใจดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยติดต่อบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 ด้านล่างนี้ • ต้องได้รับความยินยอม
• เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจอัตโนมัติ (รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (profiling) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คะแนนเครดิต การสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวแก่ท่าน [ในการใช้งานเว็บไซต์] (โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลทางการตลาดข้อเสนอ และเนื้อหาสาระที่จัดทำขึ้นสำหรับท่านโดยเฉพาะ) และตัดสินใจเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับท่านโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เช่น การประเมินว่าผลิตภัณฑ์รายการใดที่เหมาะสมสำหรับท่านมากที่สุด • ต้องได้รับความยินยอมเมื่อจำเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ดีขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะใช้เครื่องมือตัดสินใจอัตโนมัติ
• การป้องกันและตรวจสอบการทุจริต • ไม่ต้องได้รับความยินยอม
• การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (เช่น หน้าที่ทางภาษีอากร ทางบัญชี และทางปกครอง) • ไม่ต้องได้รับความยินยอม
• การกระจายความเสี่ยงโดยการประกันภัยต่อและการประกันภัยร่วม • ไม่ต้องได้รับความยินยอม

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่แจ้งไว้ข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังที่แจ้งไว้ข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ระบุว่า บริษัทฯ ไม่ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีที่บริษัทฯ ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่-ดำเนินการโดยพนักงานของบริษัทฯภายหลังการใช้บริการ บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือการบริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านประสงค์ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตามที่ท่านร้องขอ หรือที่ท่านอาจให้ความสนใจ หรือจัดทำข้อเสนอของบริษัทฯ เพื่อสนองตอบความต้องการของท่านโดยเฉพาะได้

4. ใครมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน?

บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการประมวลผลในลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังระบุไว้ข้างต้น ด้วยเหตุนี้ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายโดยชัดแจ้งเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถ้ามีการเรียกร้องเกิดขึ้น ทั้งนี้หมายรวมถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้:

 • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ บริษัทอื่นในเครือกลุ่มอลิอันซ์ ผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัยร่วม ผู้รับประกันภัยต่อ ตัวกลาง/นายหน้าประกันภัย และธนาคารต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ อาจมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทฯ ได้:
 • บริษัทอื่นในเครือกลุ่มอลิอันซ์ ที่ปรึกษาทางเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ ทนายความ ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน ผู้ซ่อมแซม แพทย์ และบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ (การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปรษณีย์ การบริหารจัดการเอกสาร) และ
 • ผู้โฆษณา และเครือข่ายโฆษณาเพื่อส่งข้อมูลติดต่อสื่อสารทางการตลาดให้แก่ท่าน ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตให้ทำได้ และเป็นไปตามตัวเลือกช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านระบุไว้ บริษัทฯ จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการตลาดของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

ประการสุดท้าย บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ในกรณีที่มีแผนหรือดำเนินการปรับโครงสร้าง ควบรวมกิจการ ขายกิจการ กิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการอื่นใดไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้นของบริษัทฯ (ตลอดจนในกระบวนการล้มละลาย หรือกระบวนพิจารณาอื่นในทำนองเดียวกัน) และ
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงส่งให้แก่คณะผู้พิจารณาที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทฯ จัดให้แก่ท่าน

5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะดำเนินการ ณ ที่ใด?

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการประมวลผลในประเทศไทยเท่านั้น แต่เพื่อการบริหารจัดการภายในกลุ่มอลิอันซ์ มีความเป็นไปได้ว่า บริษัทฯ อาจทำการโอนข้อมูลให้แก่กันทั้งภายในและภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area (EEA) โดยบุคคลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ข้างต้น ทั้งนี้ภายใต้ข้อจำกัดตามสัญญาว่าด้วยการเก็บรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลใดที่ไม่มีอำนาจในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

6. ท่านมีสิทธิอะไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน?

ตราบที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ ท่านมีสิทธิ:

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ มีอยู่เกี่ยวกับท่าน และทราบถึงการได้มาซึ่งข้อมูลนั้น วัตถุประสงค์และการสิ้นสุดการประมวลผลข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล และบุคคลที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ทราบ
 • ถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับความยินยอม
 • ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องอยู่เสมอ
 • ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากฐานข้อมูลของบริษัทฯ เมื่อหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังระบุข้างต้นแล้ว
 • จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านได้โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้เวลาแก่บริษัทฯ ในการตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าว
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่าน หรือผู้รับประกันภัยรายใหม่ของท่าน และ
 • ร้องเรียนต่อบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยปรับการตั้งค่าตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของท่านในขั้นตอนการสร้างบัญชีออนไลน์กับบริษัทฯ หรือติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 9 ด้านล่างนี้ พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลแสดงตนทางบัญชี และวัตถุประสงค์ตามคำขอของท่าน

7. ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไรบ้าง?

ตราบเท่าที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กระทำได้ ท่านมีสิทธิปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หรือแจ้งให้บริษัทฯ หยุดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว (รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ทางการตลาดแบบตรง) เมื่อท่านได้แจ้งคำขอดังกล่าวแก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป เว้นแต่ตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กระทำได้

ท่านอาจใช้สิทธิดังกล่าวนี้ในลักษณะเช่นเดียวกับการใช้สิทธิอื่นๆ ของท่านที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ข้างต้น

8. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด?

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที่ความสัมพันธ์ตามสัญญาบริการสิ้นสุดลง เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านั้น หรือตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้

บริษัทฯ จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานเกินความจำเป็น และบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

9. ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร?

ท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล / ผู้ชำนาญการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

Dataprivacy-TH@allianz.com

หรือทางไปรษณีย์

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 7 อาคารซิตี้ลิงค์

1091/335 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10. บริษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้บ่อยเพียงใด?

บริษัทฯ มีการสอบทานนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อยู่เป็นประจำ และจะดำเนินเผยแพร่ประกาศฉบับล่าสุดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://auto.mondial-assistance.co.th/privacy.php และบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยตรงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญอันอาจส่งผลกระทบแก่ท่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563