รายละเอียดทั่วไป

โปรดอ่านข้อมูลทางกฎหมายอย่างระมัดระวังก่อนการใช้เว็บไซต์นี้

วัตถุประสงค์ของการแจ้งให้ทราบข้อมูลทางกฎหมายนี้ เพื่อเป็นการกำหนดเงื่อนไขของการเข้าใช้เว็บไซต์ www.allianz-assistance.co.th ที่ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำขึ้น

ในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับและตกลงว่าคุณได้อ่านและเข้าใจในเงื่อนไขในการใช้ดังต่อไปนี้ซึ่ง เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ และได้ยอมรับในข้อกำหนดดังกล่าว โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่เห็นด้วยในเงื่อนไขการใช้เหล่านี้

ข้อมูลที่เป็นความลับ

เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ลูกค้าย่อมคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคลจะได้รับการจัดการด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด และเรามีความมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูล มันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราที่จะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม เป้าหมายของเราเพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะได้รับการจัดการอย่างน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด ทำไมเราถึงต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและเราใช้มันอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราต้องการประกอบด้วยชื่อลูกค้า ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ตามความเหมาะสมของบริการ และไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะชนในบางกรณี เช่นประกันภัยการเดินทาง เราจำเป็นต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพและประวัติทางการแพทย์ขึ้น อยู่กับประเภทของบริการ และอาจจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต เดบิต เมื่อคุณต้องชำระค่าบริการ

เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่การให้บริการแก่ลูกค้าของเราและลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ สำหรับบริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง ยานยนต์และสุขภาพนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเพื่อเรียกร้องสินไหม

ข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการออกกรมธรรม์ และจัดส่งด้วยแฟกซ์ จดหมาย หรืออีเมล์ไปให้คุณ

ข้อมูลดังกล่าวอาจจะนำไปใช้เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือหรือเรียกร้องสินไหมที่อาจะเกิดขึ้นแก่คุณหรือผู้ที่เดินทางร่วมกับคุณ นายจ้าง คู่สัญญาและตัวแทนของ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และสมาชิกภาพอื่นๆ ของ อลิอันซ์ แอสซิสแทนซ์กรุ๊ป (ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกเข้าไปที่ www.allianz-assistance-group.com) อาจได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บ อย่างไรก็ตามการใช้งานจะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขของภาระหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจที่ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการ

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็เพียงเพื่อต้องการให้บริการต่อลูกค้าเป็นไปอย่างถูกต้องและดีที่สุด นอกเหนือไปจากนั้นเป็นกรณีที่ถูกเรียกร้องโดยกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิหรือทรัพย์สินของ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือกำหนดในนโยบายสิทธิส่วนบุคคล เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่เปิดเผย แบ่งปัน ให้เช่า ขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยคุณมิได้อนุญาต เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดในบางกรณี เช่นการปรับปรุงคุณภาพการบริการ หรือเสนอบริการใหม่ๆ แต่หากคุณไม่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถแจ้งเราได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะเตือนคุณผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อติดต่อคุณ สำหรับ "วัตถุประสงค์ด้านบริการ" ซึ่งหมายความว่า เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะติดต่อคุณ เช่นต้องการส่ง password เพื่อเตือนหรือแจ้งให้คุณทราบว่าขณะนี้บริการปกติกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง คุณไม่สามารถจะยกเลิกการสื่อสารเหล่านี้ได้ เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่เราพิจารณาแล้วว่าจำเป็นสำหรับคุณ

เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทอื่น หาก เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ต้องรวมกิจการกับบริษัทอื่น เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะมีการส่งโอนมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกถ่ายโอนภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลที่แตกต่างออก ไปของบริษัทอื่น

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่ เว็บไซต์ยังสามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น และเพื่อให้บริการอื่นๆที่คุณต้องการภายใต้เว็บไซต์นี้

ระบบความปลอดภัยที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลลูกค้า

เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ระมัดระวังเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านข้อมูลองค์กร เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จึงดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความปลอดภัย และได้รับการปกป้องมิให้เกิดการสูญเสีย การใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด การเข้าสู่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การปรับเปลี่ยนหรือการเปิดเผย ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานของ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

เมื่อคุณซื้อบริการให้ความช่วยเหลือ เราจะจัดเซิร์ฟเวอร์และซอฟแวร์ที่มีความปลอดภัยไว้บริการ ก่อนที่คุณจะกรอกข้อมูลและส่งมายังเรา เพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการปกป้องโดยไม่ถูกละเมิด

เพื่อให้ข้อบังคับเป็นไปอย่างเหมาะสม เราได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องข้อมูลจากผู้ที่มิได้รับอนุญาตผ่านเข้าไปยังข้อมูล

การใช้งาน "Cookies"

Cookies เป็นแฟ้มข้อมูลเล็กๆ ที่ถูกจัดเก็บโดย browser บน hard drive บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และสามารถนำมาใช้โดย website operators เพื่อรับรองผู้ใช้และเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะใช้  'cookies' ในกรณีเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสำหรับคุณ

เรา ใช้ tracking software เพื่อตรวจสอบรูปแบบการใช้งานของลูกค้า และใช้ site usage เพื่อช่วยพัฒนาการออกแบบและจัดองค์ประกอบของไซต์  แต่ซอฟแวร์นี้จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลได้

การเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคล

ความถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยของข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กรุณาติดต่อเราเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของคุณที่ 02 305 8555 หรือ อีเมล์ contact@allianz-assistance.co.th

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ กรุณาติดต่อ +66 2 305 8555 หรือ อีเมล์
contact@allianz-assistance.co.th

ความยินยอม

ในการเข้าสู่ระบบหรือเว็บไซต์ของ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด คุณยินยอมที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ตามวิธีการที่ได้ระบุในนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ

กรณีที่เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ทำใหม่ หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลให้ทันสมัยขึ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบบนหน้านี้ เพื่อคุณจะได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราจัดเก็บ เราใช้ข้อมูลนี้อย่างไรและเราจะเปิดเผยข้อมูลนี้ในสถานการณ์ใด เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ขอให้คุณทำความเข้าใจกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งวิธีการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้อาจจะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเรื่องสิทธิส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของของเว็บไซต์ดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บเชื่อมโยงเหล่านี้ เนื่องจากนโยบายดังกล่าวอาจมีความแตกต่างจากนโยบายของเรา

การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

บางครั้งการตัดสินใจของเราจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา ถ้าคุณประสงค์ที่จะให้เราทบทวนการตัดสินใจการดำเนินงานเกี่ยวกับคุณ (ไม่ประสงค์การตัดสินใจอัตโนมัติ) กรุณาแจ้งให้เราทราบภายใน 21 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งถึงการตัดสินใจดังกล่าว

เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - ระยะเวลาและเงื่อนไขเว็บไซต์

1.เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งในประเทศไทย
สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 29 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

2. เว็บไซต์

2.1 เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของและดำเนินงานเว็บไซต์
www.allianz-assistance.co.th ในการเข้าสู่เว็บไซต์และใช้งาน ท่านในฐานะผู้ใช้งาน จะต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บังคับต่อการเข้าสู่เว็บไชต์และการใช้ งานของท่าน

3. ความเป็นเจ้าของและการใช้งานเนื้อหา

3.1 เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของข้อความ ข้อมูล แผนภูมิ ตาราง ซอฟต์แวร์ วิดีทัศน์ ดนตรี เสียง กราฟฟิก ภาพประกอบ อาร์ตเวิร์ค ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ และวัสดุอื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ("เนื้อหา") และสิทธิต่างๆ ในเว็บไซต์ ท่านอาจจะเก็บและแสดงเนื้อหาจากเว็บไซต์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ พิมพ์เว็บเพจลงบนกระดาษ (แต่ห้ามถ่ายสำเนา) และเก็บหน้าเว็บเพจดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กโทรนิกส์ลงบนดิสก์ (แต่ห้ามจัดเก็บบน server หรือในอุปกรณ์เก็บบันทึกที่เชื่อมต่อกับเน็ทเวิร์ค) เพื่อการใช้งานส่วนตัว ทั้งนี้ห้ามลอกเลียน ทำสำเนา ตีพิมพ์ใหม่ ดาวน์โหลด แสดง เผยแพร่ หรือถ่ายโอนข้อมูลในลักษณะอื่นใด

3.2 ท่านตกลงว่าจะไม่ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือสร้างงานทำซ้ำ จากเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวและมิใช่เพื่อการค้า

4. การใช้ที่ผิดกฎหมาย

4.1 ท่านตกลงว่าจะใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางที่ถูกกฎหมาย และในทางที่ไม่ละเมิดสิทธิ หรือข้อห้าม หรือขัดขวางการใช้และความสนุกสนานเพลิดเพลินของบุคคลภายนอกในการใช้งานเว็บไซต์ ข้อจำกัดหรือการขัดขวางดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการหมิ่นประมาท หรือกรณีที่มีการรบกวน ก่อให้เกิดความลำบากหรือความไม่สะดวก แก่บุคคลใดๆ และการถ่ายทอดเนื้อหาที่มีลักษณะลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการรบกวนความต่อเนื่องของข้อมูลภายในเว็บไซต์

5. ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในฐานข้อมูลและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีขึ้นในเว็บไซต์และเนื้อหา จะยังคงเป็นทรัพย์สินของของ บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดเวลา

5.2 เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการและสัญลักษณ์ที่ใช้และแสดงบนเว็บไซต์นี้ ("เครื่องหมายการค้า") ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่จด ทะเบียนของ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีเนื้อหาใดบนเว็บไซต์นี้ จะถูกตีความโดยสิ่งที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการอนุญาต หรือให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อน ทั้งนี้ชื่อของ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในทางใดๆ รวมถึงใช้ในการโฆษณาหรือเผยแพร่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสู่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อน

6. ความรับผิดชอบ

6.1 เว็บไซต์และเนื้อหาถูกจัดหาบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี"  และ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับประกันในความถูกต้อง ความทันเวลา ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมสำหรับรายละเอียดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ การรับประกันโดยนัย ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับรายละเอียดวัตถุประสงค์ การไม่ล่วงสิทธิ ความสอดคล้องเข้ากัน ความปลอดภัยและความถูกต้อง ล้วนถูกตัดออกจากข้อกำหนดนี้ จนถึงขอบเขตที่ถูกตัดออกไปด้วยกฎหมาย

6.2 เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ต้องรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียใดๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความสูญเสียโดยอ้อมหรือความสูญเสียที่ตามมา หรือความเสียหายที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสียจากการใช้ ความสูญเสียจากข้อมูลหรือประโยชน์ ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา หรือการละเมิด หรือในกรณีอื่นใด ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์

6.3 เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้พยายามทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์มีความถูกต้องในเวลาที่มีการเผย แพร่ โดยเนื้อหาเหล่านั้นถูกจัดโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ควรเชื่อมั่น โดย เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด การละเว้น หรือการทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่เว็บไซต์นี้เกี่ยวข้อง

6.4 เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาจะไม่ถูก รบกวน หรือปราศจากความผิดพลาด หรือความบกพร่องจะได้รับการแก้ไข  หรือเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ปราศจากไวรัสหรือบักส์ต่างๆ

7. ความเป็นส่วนตัว

7.1 ท่านต้องอ่านและยอมรับ Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว) ของ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ข้างต้น รายละเอียด ชนิดของข้อมูลส่วนตัวที่ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะเก็บจากท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และวิธีที่ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เก็บรักษาข้อมูลและใช้ข้อมูลตามกฎหมายป้องกันข้อมูล

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

8.1 เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์หรือข้อกำหนดเหล่านี้ ตามแต่ดุลยพินิจของตนเอง เมื่อข้อกำหนดได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จะเผยแพร่รายละเอียดของการแก้ไขลงบนเว็บไซต์ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์จะถือเสมือนว่าเป็นข้อตกลงของท่านที่จะผูกพันตาม ข้อกำหนดที่ถูกแก้ไข

9. เขตอำนาจ

9.1 ข้อตกลงเหล่านี้จะถูกบังคับโดยและถูกตีความตามกฎหมายไทย และขึ้นกับเขตอำนาจของศาลไทย

10. การแยกออกจากกันได้

10.1 ถ้าข้อกำหนดเหล่านี้ หรือส่วนใดๆ ของข้อกำหนดนี้ ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลใช้บังคับ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ในประการอื่น ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศที่ข้อกำหนดนี้เจตนาจะให้มีผลใช้บังคับ ให้ส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ไม่มีผลใช้บังคับ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ในรัฐหรือประเทศดังกล่าว ถูกตัดและลบออกไปจากข้อกำหนดนี้ และให้ส่วนที่ยังเหลือยังคงมีผลบังคับทางกฎหมายอย่างเต็มที่ และมีผลใช้บังคับ และยังคงผูกพันและ สามารถบังคับใช้ได้ในรัฐหรือประเทศดังกล่าว

11. ข้อขัดแย้ง

11.1 หากมีข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นระหว่างข้อกำหนดนี้กับข้อตกลงใดๆ ระหว่างท่านกับ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ทำขึ้นโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ให้ข้อกำหนดนี้มีศักดิ์เหนือกว่า

12. เหตุการณ์นอกเหนือการควบคุม

12.1 เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อกำหนดนี้ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อยู่นอก เหนือการควบคุมตามสมควร หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย

13. สิ่งเชื่อมต่อ

13.1 เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อการมีหรือในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือวัสดุใดๆ ท่านเข้าถึงได้โดยผ่านทางเว็บไซต์นี้

14. แฟ้มดาวโหลด

14.1 ไฟล์บางไฟล์ของเนื้อหาในเว็บไซต์ อาจจะมีให้ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ โดยไฟล์เหล่านั้นให้ถูกบังคับภายใต้ข้อกำหนดนี้

15. การผูกมัดข้อตกลง

15.1 ในระหว่างที่การใช้เว็บไซต์ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะเสนอราคาการให้บริการความช่วยเหลือต่างๆแก่ท่าน การเสนอราคาค่าบริการความช่วยเหลือนั้น จะขึ้นอยู่กับสัญญา และไม่ถือว่าเป็นเจตนา หรือสร้างข้อตกลงผูกมัดระหว่างท่านและ เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด